Fermer

Algemene verkoopvoorwaarden

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden worden gesloten tussen:

De Distillerie de Wambrechies, een société par actions simplifiée naar Frans recht, vertegenwoordigd door T.O.S DISTILLERY, met een kapitaal van € 120.000 en ingeschreven in het handelsregister van Arras onder het nummer 828587303 gelegen te 26 route d’Arras 62160 Aix-Noulette, vertegenwoordigd door haar voorzitter dhr. Bogaert. en iedere natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar of iedere rechtspersoon, particulier of professioneel, van privaat- of publiekrecht die wil genieten van een of meerdere diensten geleverd door T.O.S DISTILLERY, hierna de Klant genoemd. Deze ‘algemene verkoopvoorwaarden’ zijn van toepassing op alle verkopen gerealiseerd via de websites uitgegeven door de vennootschap ‘T.O.S Distillery’:

www.distilleriedewambrechies.fr/

Artikel 1 – VALIDATIE EN AANVAARDING

U moet meerderjarig en dus minstens 18 jaar zijn om onze producten te kunnen kopen.

U verklaart onderhavige algemene verkoopvoorwaarden gelezen en aanvaard te hebben alvorens uw bestelling te plaatsen. De validatie of betaling van uw bestelling houdt in dat u volledig akkoord gaat met deze algemene verkoopvoorwaarden.

De gegevens bewaard door T.O.S DISTILLERY gelden als bewijs van alle transacties tussen T.O.S DISTILLERY en haar klanten.

T.O.S DISTILLERY zal de bestelbonnen en facturen bewaren op een betrouwbare en duurzame drager om zo een getrouwe kopie te vormen die in overeenstemming is met de bepalingen van artikel 1348 van het Franse Burgerlijk Wetboek. De door T.O.S DISTILLERY elektronisch bijgehouden gegevens worden door de Partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestelling, betaling en transactie tussen de Partijen. Met name de volgende elementen worden bijgehouden: de ingevulde bestelbon, de orderbevestiging, de factuur … U kunt onder de volgende voorwaarden toegang krijgen tot het gearchiveerde contract: Zie uw klantenhistoriek.

Artikel 2 – PRIJZEN

De prijzen worden vermeld in euro inclusief alle belastingen. De verpakkingskosten, accijnzen (specifieke taks op alcohol) en de btw zijn dus inbegrepen. De transportkosten daarentegen zijn niet inbegrepen. De transportkosten daarentegen zijn niet inbegrepen.

T.O.S DISTILLERY behoudt zich het recht voor om op elk moment prijswijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. De prijs van de producten wordt bepaald op basis van het tarief dat geldt op het moment dat de betaling van de bestelling wordt goedgekeurd.

Artikel 3 – TOEGESTANE HOEVEELHEDEN

Een particulier mag niet meer dan 10 liter alcohol per keer bestellen.

Artikel 4 – TALEN

Onderhavige overeenkomst werd opgesteld in het Frans. Uitsluitend de Franse versie van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en de gegevens vermeld op de website zijn rechtsgeldig. Formuleringen in het Engels dienen enkel om de surfervaring van bezoekers die niet Franstalig zijn eenvoudiger te maken en hebben geen contractueel karakter.

Artikel 5 – EIGENDOM EN EIGENDOMSOVERDRACHT

Alle producten blijven eigendom van T.O.S DISTILLERY tot het moment dat het volledige bedrag van de bestelling geïnd wordt. De transportkosten en eventuele administratiekosten zijn dus inbegrepen.

De koper wordt bij levering echter verantwoordelijk voor de goederen. Tijdens de ontvangst van de producten worden de eigendom, verantwoordelijkheid en risico’s dus overgedragen.

Artikel 6 – BESTELLING

Producten die op de website te koop worden aangeboden, moeten via het internet besteld worden. Alle bestellingen zijn onmiddellijk en uitsluitend in euro te betalen.

De Klant die een bestelling wenst te plaatsen op de website van de Distillerie de Wambrechies moet:

  • zich identificeren aan de hand van zijn huidige gegevens (leveringsadres, facturatieadres, naam en voornaam, mailadres, eventueel bankgegevens);
  • de online bestelbon invullen met vermelding van alle referenties van de geselecteerde producten;
  • zijn bestelling controleren en nadien valideren;
  • de betaling uitvoeren met inachtneming van de voorziene voorwaarden;
  • zijn bestelling en betaling bevestigen.

T.O.S DISTILLERY zal de ontvangst van de bestelling onmiddellijk bevestigen via mail.

Een papieren factuur met vermelding van de btw kan u op eenvoudig verzoek toegestuurd worden.

T.O.S DISTILLERY behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren, op te schorten, uit te stellen of te weigeren indien deze geplaatst werd door een Klant met wie er een geschil zou zijn over een eerdere bestelling of aan wiens loyaliteit of goede trouw getwijfeld wordt.

Artikel 7 – BESCHIKBAARHEID

Onze producten en hun prijzen zijn geldig zolang ze op de website staan.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Deze indicatie is geldig op het moment dat de pagina die u bezoekt weergegeven wordt. Deze informatie wordt in realtime bijgewerkt. Door een product toe te voegen aan uw mandje wordt dit tijdelijk gereserveerd zonder dat u verplicht bent over te gaan tot de aankoop. Deze reservering is geldig tijdens uw bezoek aan de websites van T.O.S DISTILLERY.

Bij onbeschikbaarheid van de bestelde producten zal T.O.S DISTILLERY de Klant op de hoogte brengen en het bedrag onmiddellijk en ten laatste binnen de 30 dagen te tellen vanaf de betaling terugstorten.

Bij betaling per cheque komt de verzending van de producten overeen met de dag en het uur waarop de betaling van de bestelling ontvangen werd. U wordt vervolgens geïnformeerd over de status van uw bestelling via de rubriek ‘Mijn account’ of via een brief verzonden naar het adres aangegeven in uw account.

Artikel 8 – LEVERING

De online verkoop van de producten vermeld op de website van de Distillerie de Wambrechies is beperkt tot de Klanten die binnen continentaal Frankrijk, Nederland en België wonen en tot de afhalingen/leveringen binnen deze geografische zone. Afhalingen/leveringen gebeuren op het adres vermeld op de bestelling. De Klant verbindt zich er dus toe om in geval van levering tijdens de bestelling een adres te vermelden waar de producten geleverd kunnen worden tijdens de werkuren.

Bij afwezigheid tijdens de levering zal de transporteur een bericht achterlaten met de melding om de colli op te halen in de magazijnen of om u te verwachten aan een tweede bezoek zonder afspraak.

Wanneer u meerdere producten tegelijk bestelt en de verzendingstermijnen verschillen dan is de verzendingstermijn van de bestelling gelijk aan de langste termijn. In sommige gevallen kunnen we uw bestelling in meerdere keren verzenden waarbij we u via mail op de hoogte brengen.

Voor alle producten die te koop worden aangeboden op de website wordt de uiterste leveringstermijn vastgelegd op dertig (30) werkdagen, met 15 extra werkdagen voor de producten ‘op aanvraag’, de producten die pas na 10 dagen beschikbaar zijn en de producten die betaald worden per cheque. Wanneer we deze datum niet kunnen respecteren, zullen we contact opnemen alvorens de producten te verzenden.

We verzoeken u regelmatig de status van uw bestelling op te volgen.

De logistiek wordt intern geregeld vanuit Wambrechies. We doen er alles aan om alle bestellingen die voor 12.00 u geplaatst worden de volgende dag te verwerken en mee te geven met de transporteur voor een levering binnen de 48 tot 72 uur.

Artikel 9 – PLAATS VAN LEVERING / AFHALING

Leveringen buiten continentaal Frankrijk die onderworpen zijn aan specifieke taksen op alcohol (Accijnzen) zijn niet mogelijk wegens de werkwijze die ons werd opgelegd door de Franse douane. Daarom moet het leveringsadres zich binnen Frankrijk bevinden en niet in Andorra, Monaco of de DOM-TOM.

Artikel 10 – VERZENDINGS- EN TRANSPORTKOSTEN

De verzendings- en transportkosten zitten niet inbegrepen in de prijs van de producten en komen dus bovenop het bedrag van de producten. Deze kosten worden berekend in functie van de totale massa van iedere bestelling en zijn afhankelijk van de gekozen vervoerswijze, van de gewenste verzendingstermijn en in bepaalde gevallen ook van de geografische zone van het leveringsadres.

Artikel 11 – BETALING

Per bestelling wordt slechts één betalingswijze toegestaan. De betalingen worden steeds uitgevoerd in euro.

De betaling van uw aankopen gebeurt op een van de volgende vier manieren:

per bankkaart uitgegeven door een Franse bank, mits de onder- en bovengrens gerespecteerd worden (Visa, Creditcard …). Het bedrag gaat meteen van de kaart op het moment dat de bestelling betaald wordt. per overschrijving, zonder onder- en bovengrens. De eventuele kosten die komen kijken bij een betaling per overschrijving zijn ten laste van de Klant zonder mogelijkheid tot terugbetaling. Een korting voor betaling per overschrijving kan overwogen worden. Informatie bank: Banque Caisse d’épargne (RIB verkrijgbaar per mail). U kunt in alle veiligheid online betalen door het nummer en de vervaldatum van uw bankkaart in te vullen in de daartoe voorziene velden. We passen SSL-encryptie toe om de vertrouwelijkheid van uw bankgegevens te waarborgen.  

Artikel 12 – BEVEILIGING

Onze website is voorzien van een beveiligingssysteem.

We passen SSL-encryptie toe. We hebben ook alle beveiligingsprocessen zoals versluiering en encryptie verder aangescherpt om alle gevoelige gegevens met betrekking tot betaalmiddelen zo goed mogelijk te beschermen.

Artikel 13 – VOLGEN VAN BESTELLINGEN

Doorgaans wordt de wijze van levering gekozen op basis van het gewicht en de waarde van de artikelen. De levering of afhaling gebeurt dus via een transporteur of via Mondial Relay.

Artikel 14 – ONTVANGST VAN EEN LEVERING

U moet elk voorbehoud over het(de) geleverde product(en) onmiddellijk melden aan de transporteur of een medewerker van het afhaalpunt. Dit houdt in dat u voor ondertekening van het ontvangstbewijs van het collo of van het transportdocument moet nagaan of het collo in goede staat verkeert, proper en ongeopend is en of de inhoud overeenstemt met uw bestelling. Om de inhoud na te gaan, moet u het collo openen en de staat van de producten zorgvuldig controleren.

U kunt vervolgens:

  • het collo en zijn inhoud volledig aanvaarden en de goede ontvangst van uw bestelling bevestigen.
  • het collo gedeeltelijk aanvaarden waarbij u uw beslissing schriftelijk moet motiveren op het ontvangstbewijs of het transportdocument (nergens anders) met precieze vermelding van de voorbehouden die u heeft.
  • het collo volledig weigeren door uw beslissing schriftelijk te motiveren op het transportdocument of het ontvangstbewijs.

In ieder geval (zowel bij aanvaarding, gedeeltelijke aanvaarding als bij weigering) moet u aan T.O.S DISTILLERIE laten weten of u het collo al dan niet goed ontvangen heeft. U maakt geen aanspraak op enige vergoeding, korting of terugbetaling indien u eventuele voorbehouden niet onmiddellijk geformuleerd, ondertekend en meegedeeld heeft aan de transporteur of postbode.

Artikel 15 – RETOUR, ‘TEVREDEN OF TERUGBETAALD’, TERMIJNEN EN KOSTEN

We doen er alles aan om producten aan te bieden die u tevreden stemmen. Naast het recht op herroeping laat T.O.S DISTILLERIE haar Klanten genieten van de commerciële garantie: ‘Tevreden of terugbetaald’.

Bij ontevredenheid krijgt de Klant zeven (7) dagen extra bovenop de wettelijke herroepingstermijn van veertien (14) volle dagen om zijn bestelling te retourneren. Het ongebruikte product moet in zijn oorspronkelijke verpakking terugbezorgd worden. Indien het product op eender welke manier gebruikt werd, kunnen we dit niet terugnemen en zullen we het product opnieuw naar u verzenden.

Om toestemming tot retour te krijgen, moet u de klantendienst contacteren per mail naar contact@tosdistillerie.fr

De oorspronkelijke verzendingskosten en de kosten voor het opnieuw verpakken en verzenden zijn ten laste van u. Enkel de prijs van de aangekochte en geretourneerde producten zal terugbetaald worden. De transportkosten daarentegen worden niet terugbetaald.

Artikel 16 – RETOUR, ‘TEVREDEN OF TERUGBETAALD’, TOESTEMMING

Op eenvoudig verzoek per mail wordt u een toestemming tot retour bezorgd. Uw toestemming tot retour kan per keer slechts betrekking hebben op het(de) product(en) van een enkele bestelling. In uw aanvraag moet u de betrokken bestelling vermelden alsook de producten en de hoeveelheden die u wenst te retourneren, met eventueel de reden(en) voor de retour.

De producten moeten in hun oorspronkelijke staat verkeren en droog, proper en volledig zijn en vergezeld worden van een kopie van de toestemming tot retour.

Artikel 17 – RETOUR, ‘TEVREDEN OF TERUGBETAALD’, GESCHILLEN

Artikelen die geretourneerd worden zonder retouridentificatienummer en die onvolledig, beschadigd of vuil zijn, worden niet terugbetaald. Deze producten blijven ter beschikking van de Klant die ze opnieuw kan opvragen. Eventuele verzendkosten zijn ten laste van de Klant.

Artikel 18 – TERUGBETALING

De terugbetaling van een of meerdere producten is enkel en alleen mogelijk wanneer de aannames vermeld onder de artikelen met betrekking tot de retour van producten gerespecteerd worden. De terugbetaling vindt plaats binnen een termijn van ten hoogste 14 dagen te tellen vanaf de ontvangst van de geretourneerde producten en de controle hiervan.

De terugbetaling gebeurt naar wens van T.O.S DISTILLERIE (en met akkoord van de Klant) via een korting op de volgende bestelling, via overschrijving, via creditering op de bankrekening van de houder van de bankkaart, of via bankcheque of postcheque die per brief verzonden wordt naar het facturatieadres van de Klant en op naam staat van de persoon die de bestelling betaald heeft.

Artikel 19 – PERSOONSGEGEVENS, CNIL

De Klant neemt kennis van het feit dat zijn gegevens elektronisch bewaard en verwerkt worden door T.O.S DISTILLERIE. T.O.S DISTILLERIE verbindt zich ertoe de bepalingen van de wet inzake informatica en vrijheid nr. 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd door de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake de bescherming van persoonsgegevens te respecteren.

Alle gegevens die de Klant verstrekt aan T.O.S DISTILLERIE met het oog op de uitvoering van de bestelling of de aanvulling van zijn Klantenaccount mogen uitsluitend gebruikt worden voor de levering van de bestelde producten.

De Klant gaat akkoord met de registratie van zijn persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op ieder moment geraadpleegd, gewijzigd en geschrapt worden via het account van de Klant. T.O.S DISTILLERIE verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in alle vertrouwen en respecteert daarbij diens privéleven.

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is T.O.S DISTILLERIE, 26 route d’Arras 62160 Aix-Noulette

T.O.S Distillerie treft technische maatregelen om te vermijden dat derden toegang kunnen krijgen tot de persoonsgegevens (beveiliging met SSL).

Wanneer de persoonsgegevens van de Klant bezorgd zouden worden aan een technische dienstverlener, verbindt T.O.S DISTILLERIE zich ertoe hem dezelfde verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en beveiliging op te leggen als diegene die op haar rusten.

Uw (persoons)gegevens worden bewaard gedurende minstens 10 jaar om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, met name wanneer het bedrag van een bestelling gelijk is aan of groter is dan 120,00 euro incl. btw.

Deze (persoons)gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw bestelling en voor de communicatie tussen u en T.O.S DISTILLERIE. Deze gegevens worden uitsluitend bezorgd aan onze partners die een onmisbare schakel vormen, en indien nodig aan de douane.

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven, en al zeker niet buiten de Europese Unie, zonder kennisgeving en uw voorafgaand akkoord.

Uw bankgegevens worden in overeenstemming met artikel 10 bewaard door FIA-NET S.A.

Artikel 20 – GEBRUIK VAN COOKIES

De website van de Distillerie de Wambrechies maakt gebruik van cookies om:

  • de taal te onthouden waarin de website wordt weergegeven;
  • een klant te identificeren gedurende het volledige bestelproces.

De cookies zijn niet noodzakelijk om de volledige catalogus van de Distillerie de Wambrechies te kunnen bekijken. Bij bepaalde rubrieken zijn tijdelijke cookies (sessiecookies) echter noodzakelijk, namelijk bij ‘Contact’, ‘Aanmaak of wijziging van een account’, en bij het bestellen en betalen.

Voor het inkijken van onze catalogus of het plaatsen van een bestelling hoeft u geen cookies te activeren, al zal de aanvaarding ervan wel enkele extra functies opleveren die het gebruiksgemak vereenvoudigen.

U kunt zich verzetten tegen de bewaring van cookies of een melding ontvangen alvorens de cookies te aanvaarden door uw browser als volgt in te stellen:

Voor Microsoft Internet Explorer 6.0 en 7.0: Selecteer het menu ‘Extra’ (of ‘Tools’) en vervolgens ‘Internetopties’ (of ‘Internet Options’). Open de tab ‘Privacy’ (of ‘Confidentiality’). Selecteer het gewenste niveau met behulp van de cursor of klik op de knop ‘Geavanceerd’ om het beheer van cookies te personaliseren.  

Voor Microsoft Internet Explorer 5: Selecteer het menu ‘Extra’ (of ‘Tools’) en vervolgens ‘Internetopties’ (of ‘Internet Options’). Open de tab ‘Beveiliging’ (of ‘Security’). Selecteer ‘Internet’ en klik op de knop ‘Aangepast niveau’. Zoek de rubriek ‘Cookies’ en selecteer de gewenste optie.

Voor Mozilla Firefox 1.5.X en 2.0.X: Selecteer het menu ‘Extra’ en vervolgens ‘Opties’. Klik op het icoon ‘Privacy’ en vervolgens op de tab ‘Cookies’ of ‘Cookies weergeven’. Selecteer de gewenste opties.

Het weigeren van de plaatsing van cookies op uw computer kan de goede werking van de website echter verhinderen en er zelfs voor zorgen dat u geen toegang krijgt tot uw klantenaccount.

Artikel 21 – AANSPRAKELIJKHEID

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Franse of Europese wetgeving. T.O.S DISTILLERIE kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een Klant de Franse wetgeving niet respecteert, met name bij de aankoop van meer dan 10 liter alcohol.

De foto’s dienen ter illustratie. Enkel de informatie vermeld op de etiketten van de flessen zijn contractueel. Bij twijfels of vragen kunt u ons bereiken via de tab ‘Contact’.

Artikel 22 – BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN

In overeenstemming met artikel L.3342-1 van het Franse wetboek Volksgezondheid is de verkoop van alcohol aan minderjarigen jonger dan achttien (18) jaar verboden. Door een bestelling te plaatsen, verklaart u op eer dat u ouder bent dan achttien (18) jaar.

Artikel 23 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

De teksten, pictogrammen, foto’s, tekeningen en afbeeldingen op de website van de Distillerie de Wambrechies zijn beschermd op grond van het auteurs- en intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen enkel voor privédoeleinden gebruikt worden. Iedere volledige of gedeeltelijke reproductie van de website van de Distillerie de Wambrechies is ten strengste verboden tenzij er op verzoek een voorafgaand schriftelijk akkoord werd gegeven op basis van onze eigen criteria.

Artikel 24 – RECHT OP HERROEPING

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 121-20 en volgende van het Franse Consumentenwetboek krijgt u als consument veertien (14) volle dagen om uw recht op herroeping uit te oefenen zonder dat u uw beslissing hoeft te motiveren of een boete hoeft te betalen, met uitzondering van de retourkosten.

Deze termijn van veertien (14) dagen begint te lopen vanaf de ontvangst van het geleverde product. Bij een bestelling in meerdere delen begint de herroepingstermijn echter te lopen vanaf de ontvangst van het laatste product dat in aanmerking komt voor het herroepingsrecht.

Bij uitoefening van uw recht op herroeping betalen we u terug via het betaalmiddel van uw bestelling en dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de veertien (14) dagen te tellen vanaf de datum waarop u uw recht op herroeping heeft uitgeoefend en onze diensten het verzend- of ontvangstbewijs van het product ontvangen hebben. Indien u uw bestelling betaald heeft met een kortings- of geschenkbon zullen we u in overeenstemming met de wet nr. 2014-344 terugbetalen met hetzelfde bovengenoemde betalingsmiddel.

Uw herroepingsbrief moet verzonden worden naar:

T.O.S Distillerie service retour 26 route d’Arras 62160 Aix-Noulette

of gemaild worden naar contact@tosdistillerie.fr.

De Klant wordt er echter uitdrukkelijk op gewezen dat dit recht in overeenstemming met artikel L 121-20-2 van het Franse Consumentenwetboek niet uitgeoefend kan worden op goederen die omwille van hun aard niet opnieuw verzonden kunnen worden of snel beschadigd kunnen raken of kapot kunnen gaan. Merk op dat bij ontvangst van de retour de verkoper 4 dagen krijgt om de staat van het product te controleren. Overeenkomstig de wet kunnen we een waardevermindering toepassen indien we zouden vaststellen dat het geretourneerde product sporen van abnormaal gebruik vertoont.

De verzendingskosten van de retour en de kosten voor het opnieuw verpakken zijn ten laste van u. Enkel de prijs van de aangekochte en geretourneerde producten en hun verzendkosten zullen terugbetaald worden.

Artikel 25 – TOEKENNING VAN BEVOEGDHEID

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet. Alle conflicten die voortvloeien uit de uitvoering van een bestelling of de interpretatie van onderhavige algemene voorwaarden en meer algemeen alle overeenkomsten gesloten tussen de professionele partijen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse handelsrechtbanken.

Winkelwagen